II edycja (trwa)

4 marca 2023 roku rektor KUL zainaugurował II edycję Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Ponad 200 uczestników rozpoczęło zajęcia w 6 kursach. Poniżej harmonogram zajęć.

 

Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams w soboty i niedziele w godzinach 15.00 - 22.45 (czasu warszawskiego). Ilość dziennych godzin dydaktycznych w zależności od przyjętego planu poszczególnych kursów.

 

Realizowane kursy w II edycji:

 

KURS PORADNICTWA I STRATEGII WSPIERAJĄCYCH

Kurs wyposaża osoby wspierające w umiejętność diagnozy potrzeb osób, które wspierają, w umiejętność adekwatnego do potrzeb odbiorców doboru strategii wspierających (emocjonalnych, instrumentalnych i wartościujących) oraz w konkretne techniki pracy oparte na Dialogu Motywującym, poradnictwie psychologicznym i interwencji kryzysowej. Elementem kursu będą podstawy interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, m.in. w rodzinie, związane też z problematyką dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć teoretycznych zaplanowane są warsztaty. Kurs kierowany jest m.in. do nauczycieli, katechetów, księży i sióstr zakonnych, doradców rodzinnych, wolontariuszy, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

 

KURS PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

Kurs skierowany do rodziców, nauczycieli, katechetów, lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy. Przedmiotem zajęć będzie wzmocnienie wiedzy i  umiejętności osób dorosłych w obszarze wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zachowaniom problemowym takim jak np. uzależnienia psychoaktywne (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, leki, energetyki) i czynnościowe (gry, Internet, hazard, zakupy i in.) oraz zachowania agresywne, przemoc, zachowania antyzdrowotne. Uczestnicy kursu poznają czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży oraz nauczą się je wzmacniać. Poznają także czynniki ryzyka, które nauczą się minimalizować. Kurs oparty jest na teorii zachowań problemowych Jessorów, modelu Ajzena, modelowaniu społecznym Bandury oraz Teorii Zachowania Zasobów Hobfolla.

 

KURS SKUTECZNEGO MENAGERA I LIDERA ZESPOŁU, PODSTAW ZARZĄDZANIA (NOWOŚĆ!)

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie budowania zespołu i zarządzania grupą. Tematyka zajęć: modele kompetencji lidera, style kierowania i warunki ich efektywnego stosowania, wzmacnianie zaangażowania i metody wywierania wpływu, charakterystyka lidera charyzmatycznego, wizja siebie w roli lidera i budowanie własnego autorytetu, autoprezentacja i korzystanie z nowym mediów w pracy z grupą. Uczestnicy kursu nabędą również kompetencje w zakresie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej oraz wspierania istniejących systemów wsparcia (np. rodziny, grupy samopomocowe) i tworzenia nowych (np. wolontariatu: rekrutacja wolontariuszy, szkolenie wolontariuszy, zapewnienie im wsparcia merytorycznego).

 

KURS NOWYCH MEDIÓW I KOMUNIKACJI

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat różnych form i współczesnych gatunków dziennikarskich. Podczas warsztatów poznają techniki używane w pisaniu artykułów i tekstów, przeprowadzania wywiadów, prowadzenia stron internetowych i mediów społecznościowych: prywatnych, firmowych oraz instytucjonalnych. Odbędą się zajęcia dotyczące dykcji, wystąpień publicznych, autoprezentacji, a także warsztaty wykonywania fotografii i materiałów wideo. Szkolenie będzie prowadzone przez Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Zajęcia przeznaczone są m.in. dla osób pracujących w mediach lub planujących taką pracę, prowadzących strony internetowe i profile w mediach społecznościowych, występujących publicznie, chcących promować firmę lub instytucje, zainteresowanych wykonywaniem profesjonalnych fotografii i materiałów wideo oraz wszystkich zainteresowanych.

 

KURS PROMOCJI KULTURY POLSKIEJ

Kurs obejmie swoim programem elementy historii literatury polskiej, w tym współczesnej; zarys historii Polski; historii polskiej sztuki, teatru i kina; podstawy gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka polskiego, związanej z poprawnością językową. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z metodologią promocji kultury polskiej, m.in. z użyciem nowych mediów, technologii i przygotowania projektów. Kurs dedykowany jest m.in. nauczycielom szkół polonijnych, liderom instytucji i stowarzyszeń polonijnych, pracownikom organizacji i firm z siedzibami za granicą; pracownikom ambasad oraz wszystkim chętnym.

 

KURS BIBLIA – NOWA EWANGELIZACJA

Kurs przybliży zarys historii Kościoła katolickiego, podstawy teologii i filozofii chrześcijańskiej oraz biblistyki. Podjęte zostaną zagadnienia związane z nauką społeczną Kościoła, naukami o  rodzinie i nauczaniem św. Jana Pawła II. Zajęcia i warsztaty dotyczyć będą również metodologii i dydaktyki nauczania katechezy, ruchów i wspólnot katolickich, metod nowej ewangelizacji, związanych z nowymi mediami i technologami, projektów ewangelizacyjnych. Absolwenci zyskają przygotowanie do stosowania nowych środków komunikacji tak, aby docierać z treściami ewangelizacyjnymi do osób młodych i dzieci. Omawiane będą zagadnienia praktyczne, związane z przekazywaniem komunikatów, prowadzeniem dyskusji i dialogu. W szkoleniu uczestniczyć mogą m.in. katecheci lub osoby chcące katechizować, liderzy ruchów, wspólnot, stowarzyszeń parafialnych, także osoby pragnące pogłębić swoją formację.

 

Wszystkie zajęcia w ramach Studium są dla uczestników bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Zajęcia trwają sześć miesięcy i odbywają się w trybie hybrydowym (planowane jest minimum jedno spotkanie stacjonarne w jednym z krajów uczestników zajęć). Na zakończenie Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia Studium w języku polskim, angielskim i kraju zamieszkania.

Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki w ramach studiów podyplomowych, do których Absolwenci Studium będą mogli przystąpić na preferencyjnych warunkach.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona