Studium KUL - III edycja

Oferta Centrum Polonijnego KUL

III Edycja Studium dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024

 Studium reportażu i wywiadu dziennikarskiego

Zajęcia odbędą się przede wszystkim w formie warsztatów. Uczestnicy będą analizowali reportaż i wywiad jako gatunki dziennikarskie oraz literackie. Poznają techniki dotyczące przygotowania tych form w prasie, telewizji, radiu, internecie a także elementy fotoreportażu. Podczas szkolenia powstaną prace autorskie. Kurs będzie prowadzony przy współpracy z Akademią Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

Sztuczna inteligencja

Uczestnicy zajęć poznają podstawy zagadnień związanych z Artificial Intelligence (AI) informatyką, kognitywistyką oraz filozofią sztucznej inteligencji. Analizowane będą szanse i zagrożenia, które ona stwarza. Podczas warsztatów słuchacze zapoznają się z praktycznym użytkowaniem narzędzi, takich jak m.in. ChatGPT.

Logopedia dla Polonii

Kurs dotyczy profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej polskiego dziecka na emigracji. Przeznaczony jest w szczególności dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Chcemy opowiedzieć Państwu, jakie zjawiska są naturalne, które z nich mogą niepokoić w rozwoju mowy dziecka w sytuacji dwujęzyczności oraz jakie wyróżniamy zaburzenia mowy i po czym je rozpoznać u dzieci w różnym wieku. Zajęcia będą koncentrowały się również wokół form wsparcia rozwoju mowy w języku polskim w sytuacji dwujęzyczności. Odbędą się też warsztaty.

Komunikacja, motywacja i aktywizacja w edukacji i wychowaniu

Kurs jest skierowany do szeroko pojętej rzeszy wychowawców: nauczycieli, rodziców, katechetów, animatorów, wolontariuszy zajmujących się w sposób pośredni lub bezpośredni wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży. Uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne z zakresu skutecznego komunikowania się z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Poznają sposoby wzajemnego porozumiewania się na różnych płaszczyznach. Podczas kursu uczestnicy poznają najważniejsze procesy motywacyjne, rodzaje motywacji oraz techniki skutecznego motywowania do podejmowania działań oraz wysiłku na rzecz rozwoju osobistego i dobra wspólnego.

Mediacje i negocjacje w praktyce

Tematyka kursu obejmuje takie zagadnienia jak: psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów, narzędzia komunikacji usprawniające porozumienie się, wybrane zagadnienia z psychologii rodziny (zwłaszcza aspekty kryzysu rodziny i rozwodu w perspektywie mediacji i dziecka w procesie rozwodowym). Uczestnicy poznają istotę mediacji i jej zasady, wykorzystanie mediacji w różnych typach konfliktów i sporów, negocjacje i ich zastosowanie, zasady przygotowania i prowadzenie negocjacji. Słuchacze nabędą również umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji, przygotowywania dokumentów, które wymagane są w ramach mediacji (schemat ugody, protokół, porozumienie rodzicielskie).

Kultura języka polskiego

Jak poprawnie mówić i pisać w języku polskim – wokół tej tematyki skupią się zajęcia prowadzone w ramach tego szkolenia. Uczestnicy będą analizowali zasady poprawnej polszczyzny, normy językowej i uzusu. Pojawią się zagadnienia związane m.in. z mową potoczną, neologizmami i zapożyczeniami a także z komunikacją i językiem wystąpień publicznych.

Efektywne zarządzanie

Przygotowanie strategii działania i biznesplanu dla firmy, instytucji, projektu; kierowanie zespołem i komunikacja interpersonalna – to główne tematy zajęć. Ich uczestnicy wezmą udział w warsztatach i działaniach kreatywnych związanych z zarządzaniem. Pojawią się również zagadnienia z zakresu promocji i reklamy.

Poradnictwo i strategie wspierające

Kurs wyposaża słuchaczy w umiejętność diagnozowania potrzeb osób, które oczekują wsparcia oraz w umiejętności adekwatnego do potrzeb odbiorców, doboru strategii wspierających (emocjonalnych, instrumentalnych i wartościujących) a także w konkretne techniki pracy oparte na dialogu motywującym, poradnictwie psychologicznym i interwencji kryzysowej. Elementem szkolenia będą podstawy interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, m.in. w rodzinie oraz wśród dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć teoretycznych zaplanowane są warsztaty.

Szkolenie z profilaktyki zachowań ryzykownych

Szkolenie skierowane jest do rodziców, nauczycieli, katechetów, lekarzy, pielęgniarek bądź wolontariuszy. Przedmiotem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności osób dorosłych w obszarze wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zachowaniom problemowym takim jak uzależnienia psychoaktywne (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, leki, energetyki) i czynnościowe (gry, Internet, hazard, zakupy i inne) oraz zachowania agresywne (przemoc, zachowania antyzdrowotne). Uczestnicy szkolenia poznają czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży oraz nauczą się je wzmacniać. Poznają także czynniki ryzyka, które nauczą się minimalizować.


Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym

Absolwenci kursu pozyskają wiedzę z zakresu profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Będą przygotowani m.in. do świadczenia czynności pielęgnacyjnych, rozpoznawania niepokojących sygnałów i objawów somatycznych związanych z bólem psychicznym oraz do odpowiedniego reagowania na nie. Szkolenie przygotowuje do opieki nad chorym w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym a także do pracy z rodziną chorego. Celem kursu jest również takie przygotowanie opiekuna, aby był w stanie zadbać o jak najwyższą jakość życia chorego, towarzyszyć osobie umierającej oraz udzielić wsparcia jego rodzinie.

 

Nowe media i komunikacja

Uczestniczy zajęć zdobędą wiedzę na temat różnych współczesnych form i gatunków dziennikarskich. Podczas warsztatów poznają techniki używane w pisaniu artykułów i tekstów, przeprowadzania wywiadów, prowadzenia stron internetowych i mediów społecznościowych (prywatnych, firmowych oraz instytucjonalnych). W ramach kursu odbędą się zajęcia dotyczące dykcji, wystąpień publicznych, autoprezentacji, a także warsztaty z zakresu wykonywania fotografii i materiałów wideo. Szkolenie będzie prowadzone przez Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

Promocja kultury polskiej

Kurs obejmie swoim programem zarys historii literatury polskiej, w tym literatury współczesnej, elementy historii Polski, historii polskiej sztuki, teatru i kina a także podstawy gramatyki opisowej i kultury języka polskiego w aspekcie poprawności językowej. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z metodologią promocji kultury polskiej, m.in. z wykorzystaniem projektów, użyciem nowych mediów i technologii.

Teologia, Biblia – nowa ewangelizacja

Ten kurs przybliży zarys historii Kościoła katolickiego, podstawy teologii i filozofii chrześcijańskiej oraz biblistyki. Podjęte zostaną zagadnienia związane z nauką społeczną Kościoła, naukami o rodzinie i nauczaniem św. Jana Pawła II. Zajęcia i warsztaty dotyczyć będą również metodologii i dydaktyki nauczania katechezy, ruchów i wspólnot katolickich, metod nowej ewangelizacji, związanych z nowymi mediami i technologami oraz projektów ewangelizacyjnych. Absolwenci zyskają przygotowanie do stosowania nowych środków komunikacji tak, aby docierać z treściami ewangelizacyjnymi do osób młodych i dzieci.

Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kurs jest dedykowany rodzicom i nauczycielom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści zajęć dotyczyć będą: wczesnego rozpoznawania i diagnozowania trudności i mocnych stron dzieci, wspierania rozwoju mowy i języka dzieci (zwłaszcza w kontekście porozumiewania się w języku polskim), diagnozowania trudności w uczeniu się czytania i pisania (w tym ryzyka dysleksji i dysleksji), oraz metod wspierania dzieci i młodzieży w uczeniu się czytania i pisania w języku polskim. Szkolenie będzie prowadzone przez pedagogów i pedagogów specjalnych, którzy mają zarówno doświadczenie badawcze jak i praktyczne w zakresie omawianych zagadnień.

 

Ramowy harmonogram zajęć w 3. edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą
Trwa rekrutacja przez system e-rekrut do udziału w kursach Studium 3 edycji:

Logowanie przez serwis www.kandydat.kul.pl. Rejestracja jest dwuetapowa:

 

1. Kandydaci proszeni są o zakładanie kont rejestracyjnych w serwisie www.rekrut.kul.lublin.pl

Dostęp do rejestracji również przez stronę kandydat https://kandydat.kul.pl/strona-glowna/rejestracja-logowanie/

 

2. Po zalogowaniu do serwisu prosimy o wybranie kursu w zakładce REKRUTACJA - OFERTA (i potwierdzenie rejestracji na wybrane szkolenie).

 

Filmik jak założyć konto e-rekrut - kliknij TUTAJ

 

Po zakończeniu rejestracji, na kilka dni przed pierwszym zjazdem, otrzymacie Państwo informację i linki do pierwszych spotkań w ramach kursów oraz uroczystej inauguracji Studium, którą zaplanowaliśmy na sobotę 18 listopada na godz. 9.00 (czasu warszawskiego).

 

Szczegółowych informacji dot. sposobu rekrutacji udziela Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Kompetencji KUL
tel. 81-445-39-96; e-mail: centrumsp@kul.pl


Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na listopad/grudzień 2023, w systemie weekendowym (sobota-niedziela, godz. 9.00 - 17.00/czasu warszawskiego) raz w miesiącu (6 spotkań = 6 miesięcy).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona