I edycja (zakończona)

5 listopada 2022R. zainaugurowano I edycję półrocznych, bezpłatnych kursów prowadzonych w ramach Studium KUL dla Polonii i Polaków za granica. Zajęcia odbywały się w systemie hybrydowym (4 online + 2 stacjonarne w Paryżu i Londynie) w wymiarze ok. 80 godz. dydaktycznych każdy. Do udziału w kursach Studium zgłosiło się ponad 300 osób z 11 krajów.

 

Zrealizowane kursy to:

 • SZKOLENIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM PRZEWLEKLE CHORYM I PALIATYWNYM

  Absolwenci kursu pozyskają wiedzę z zakresu profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Będą przygotowani m.in. do świadczenia czynności pielęgnacyjnych, rozpoznawania niepokojących sygnałów i objawów somatycznych, związanych z bólem, psychologicznych oraz odpowiedniego reagowania na nie. Szkolenie przygotowuje do opieki nad chorym w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym oraz do pracy z rodziną chorego. Celem jest takie przygotowanie opiekuna osoby chorej, aby potrafił on troszczyć się o jak najwyższą jakość życia chorego oraz towarzyszyć osobie umierającej i wspierać rodzinę w chorobie członka rodziny i w żałobie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Szkolenie dedykowane jest m.in. osobom pracującym jako opiekunki i opiekuni chorych lub niesamodzielnych, dla chcących podjąć takie zatrudnienie, wolontariuszy oraz opiekujących się bliskimi w rodzinach i wszystkich zainteresowanych.

 • SZKOLENIE Z PORADNICTWA I STRATEGII WSPIERAJĄCYCH

  Szkolenie wyposaża osoby wspierające w umiejętność diagnozy potrzeb osób, które wspierają, w umiejętność adekwatnego do potrzeb odbiorców doboru strategii wspierających (emocjonalnych, instrumentalnych i wartościujących) oraz w konkretne techniki pracy oparte na Dialogu Motywującym, poradnictwie psychologicznym i interwencji kryzysowej. Elementem szkolenia będą podstawy interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, m.in. w rodzinie, związane też z problematyką dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć teoretycznych zaplanowane są warsztaty. Szkolenie kierowane jest m.in. do nauczycieli, katechetów, księży i sióstr zakonnych, doradców rodzinnych, wolontariuszy, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, rodziców oraz wszystkich chętnych.

 • SZKOLENIE Z PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

  Szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli, katechetów, lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy. Przedmiotem szkolenia jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności osób dorosłych w obszarze wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zachowaniom problemowym takim jak np. uzależnienia psychoaktywne (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, leki, energetyki) i czynnościowe (gry, Internet, hazard, zakupy i in.) oraz zachowania agresywne, przemoc, zachowania antyzdrowotne. Uczestnicy szkolenia poznają czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży oraz nauczą się je wzmacniać. Poznają także czynniki ryzyka, które nauczą się minimalizować. Szkolenie oparte jest na teorii zachowań problemowych Jessorów, modelu Ajzena, modelowaniu społecznym Bandury oraz Teorii Zachowania Zasobów Hobfolla.

 • STUDIUM NOWYCH MEDIÓW I KOMUNIKACJI

  Uczestnicy studium zdobędą wiedzę na temat różnych form i współczesnych gatunków dziennikarskich. Podczas warsztatów poznają techniki używane w pisaniu artykułów i tekstów, przeprowadzania wywiadów, prowadzenia stron internetowych i mediów społecznościowych: prywatnych, firmowych oraz instytucjonalnych. Od-będą się zajęcia dotyczące dykcji, wystąpień publicznych, autoprezentacji, a także warsztaty wykonywania fotografii i materiałów wideo. Szkolenie będzie prowadzone przez Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Zajęcia przeznaczone są m.in. dla osób pracujących w mediach lub planujących taką pracę, prowadzących strony internetowe i profile w mediach społecznościowych, występujących publicznie, chcących promować firmę lub instytucje, zainteresowanych wykonywaniem profesjonalnych fotografii i materiałów wideo oraz wszystkich zainteresowanych.

 • STUDIUM PROMOCJI KULTURY POLSKIEJ

  Studium obejmie swoim programem elementy historii literatury polskiej, w tym współczesnej; zarys historii Polski; historii polskiej sztuki, teatru i kina; podstawy gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka polskiego, związanej z po-prawnością językową. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z metodologią promocji kultury polskiej, m.in. z użyciem nowych mediów, technologii i projektów. Szkolenie dedykowane jest m.in. nauczycielom szkół polonijnych lub chcącym wykonywać ten zawód, liderom Instytucji i stowarzyszeń polonijnych, pracownikom polskich instytucji i firm z siedzibami za granicą; pracownikom ambasad oraz wszystkim chętnym.

 • STUDIUM TEOLOGII - NOWA EWANGELIZACJA

  Studium przybliży zarys historii Kościoła katolickiego, podstawy teologii i filozofii chrześcijańskiej oraz biblistyki. Podjęte zostaną zagadnienia związane z nauką społeczną Kościoła, naukami o rodzinie i nauczaniem św. Jana Pawła II. Zajęcia i warsztaty dotyczyć będą również metodologii i dydaktyki nauczania katechezy, ruchów i wspólnot katolickich, metod nowej ewangelizacji, związanych z nowymi mediami i technologami, projektów ewangelizacyjnych. Absolwenci zyskają przygotowanie do stosowania nowych środków komunikacji tak, aby docierać z treściami ewangelizacyjnymi do osób młodych i dzieci. Omawiane będą zagadnienia praktyczne, związane z przekazywaniem komunikatów, prowadzeniem dyskusji i dialogu. W szkoleniu uczestniczyć mogą m.in. katecheci lub osoby chcące katechizować, liderzy ruchów, wspólnot, stowarzyszeń parafialnych, także osoby pragnące pogłębić swoją formację.

  Harmonogram Studium (I edycja - zrealizowana)
  Zobacz fotorelację z ostatnich zjazdów w Paryżu i Londynie i wręczenia Absolwentom Studium świadectw i certyfikatów TUTAJ


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona