2023 rok w Centrum Polonijnym KUL

Trzy edycje kursów Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, otwarcie biur w Paryżu i Londynie, inauguracja obecności w Niemczech i Kanadzie, wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży polonijnej "Lato z KUL", organizacja Dni Kultury Polskiej w Paryżu a także aktywny udział w kongresach, konferencjach i spotkaniach z Polonią na całym świecie. Centrum Polonijne KUL podsumowało działalność w 2023 roku.
 
Chociaż Centrum Polonijne KUL (CPK) zostało powołane przez rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego 14 marca 2023 roku (początkowo, do lipca 2023 r., funkcjonowało pod nazwą Akademia Polonijna KUL), to działania na rzecz Rodaków za granicą społeczności akademickiej najstarszego lubelskiego uniwersytetu, mają długą tradycję. - 105 lat uniwersytetu zobowiązuje, zwłaszcza, że przetrwanie tego czasu, momentami trudnego historycznie, uczelnia zawdzięcza ludziom z całego świata, w tym Polonii - podkreślił rektor KUL, otwierając w grudniu Kongres Języka Polskiego w Kanadzie. To właśnie z inicjatywy ks. prof. Kalinowskiego, od początku jego kadencji na stanowisku rektora KUL, środowisko akademickie podejmuje stałe i systematyczne działania służące Poloniii i Polakom za granicą. Dla lepszej koordynacji działań powstała nowa jednostka uniwersytetu - Centrum Polonijne KUL, którego dyrektorem został dr hab. Janusz Bień, prof. KUL, a jego zastępcą dr Wojciech Wciseł, ówczesny kierownik ds. projektów edukacyjno-kulturalnych KUL dla Polonii i Polaków za granicą.
Wiodącym działaniem CPK w 2023 roku była organizacja i koordynacja, uruchomionego w listopadzie 2022 roku, Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. W 2023 roku ponad 2 tysiące osób z ponad 30 krajów brało udział w bezpłatnych kursach online prowadzonych przez profesorów i ekspertów KUL. Zakończone w kwietniu i maju, spotkaniami stacjonarnymi w Paryżu i Londynie, półroczne kursy pierwszej edycji ukończyło ponad 250 osób z 11 krajów. Zainaugurowaną w marcu i trwającą do października (z przerwą wakacyjną) drugą edycję ukończyło kolejne 200 osób w 6 prowadzonych kursach.
Duży wzrost zainteresowania Polonii kursami organizowanymi przez KUL zaowocował rekordową liczbą ponad 1600 osób, które rozpoczęły udział w zajęciach uruchomionych aż 18 kursów w trzeciej edycji Studium. Uroczysta inauguracja, z udziałem m.in. rektora KUL, ambasadorów RP w Wielkiej Brytanii i Niemiec, odbyła się 18 listopada. Zajęcia zakończą zjazdy stacjonarne na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.

Wsparciem organizacji zajęć stacjonarnych, szkoleń i studiów podyplomowych, konferencji, sympozjów, debat tematycznych, zajęć z języka polskiego oraz kursów podnoszących kwalifikacje, skierowanych m.in. do nauczycieli szkół polskich, zajmują się Biura Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. W styczniu 2023, w Seminarium Polskim w Paryżu zainaugurowało działalność pierwsze z nich - Biuro dla Polonii i Polaków z Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga. 
Wydarzeniu towarzyszyła konferencja "Nowoczesny patriotyzm, jak promować wartości w dzisiejszym świecie". Drugie biuro, dla Polonii i Polaków ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z siedzibą w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na Devonia Road w Londynie, otwarto 11 czerwca. Uroczystość towarzysząca odbyła się w Ambasadzie RP w Londynie.
 
Rok 2023 to czas intensywnego rozwoju kontaktów i współpracy CPK z Ambasadorami, Konsulami i pracownikami dyplomacji oraz Misjami Katolickimi i organizacjami polonijnymi na całym świecie. Stworzyło to okazję m.in. do inauguracji obecności CPK w Niemczech i Kanadzie. We wrześniu, w Ambasadzie RP w Berlinie i w grudniu, w parafii p.w. Świętego Maksymiliana Kolbego w Missisaudze CPK, przy współpracy z dyplomatami i duszpasterzami polonijnymi, zorganizowało wydarzenia inaugurujące obecność KUL w tych krajach. W Kanadzie miało to charakter Kongresu Języka Polskiego, który współorganizował kanadyjski oddział Towarzystwa Przyjaciół KUL, reaktywując działalność po kilku latach.
 
CPK podejmowało również inicjatywy o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Jednym z nich były, zorganizowane w maju, Dni Kultury Polskiej w Paryżu, którym towarzyszyły prelekcje, wykłady, a dla dzieci i młodzieży polonijnej warsztaty i występy Zespołu Artystów Muzykologii KUL. Zespół uświetniał swoją muzyką i wokalami także inauguracje Biur i obecności CPK we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Kanadzie.

Obecność przedstawicieli CPK podczas I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zorganizowanego w Jachrance (lipiec 2023), przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz w współorganizacja z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyńskim przy Kongresie Rodzin Polonijnych w Gdańsku (wrzesień 2023), stworzyły doskonałą okazję do zaprezentowania oferty CPK dla Polonii i Polaków za granicą oraz nawiązania nowych, licznych kontaktów z przedstawicielami Polonii z całego świata. Również współorganizacja ze Światowym Stowarzyszeniem „Republika Polonia” październikowej "Konferencji dla Niepodległej" zaowocowało nawiązaniem współpracy z przedstawicielami delegatów tej organizacji z ponad 12 krajów.

 

​W sierpniu 2023, przy współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, CPK zorganizowało obóz językowy dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym na 10 dni stał się miejscem warsztatów i zajęć językowych dla 25 dzieci z 5 krajów, które wspólnie poznawały język, kulturę i historię Polski.
Również, dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, CPK pomogło przedstawić amerykańskim maturzystom system szkolnictwa wyższego w Polsce i zachęcić ich, podczas spotkań online i wizyty w USA (grudzień 2023), do studiowania w Polsce.

CPK aktywnie uczestniczyło również Kongresie dla Niepodległej we Fryburgu organizowanym przez Stowarzyszenie Familiaris (listopad 2023) i organizowało szkolenia, np. w zakresie pozyskania środków na działania polonijne (wrzesień-grudzień 2023) oraz wspierało organizacje polonijne z Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Anglii i wyspy Reunion w przygotowaniu wniosków i pozyskiwaniu środków na działania wspierające środowiska polonijne w tych krajach.

Realizacja powyższych inicjatyw w 2023 roku było możliwe przez 4-osobowy zespół CPK dzięki życzliwości i współpracy licznych agend i pracowników KUL, m.in. z Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL oraz Uniwersyteckiego Centrum Rozwoju Kompetencji KUL a także pracowników Działu Obsługi Prawnej i pracowników administracji KUL i wielu innych, zewnętrznych podmiotów, organizacji i ludzi dobrej woli - za którą bardzo DZIĘKUJEMY!

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona